počet produktů: 0
cena: 0 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 63
týden: 607
celkem: 212365

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti AQUA PRO Service s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vodaprozdravi.eu Platnost od 1.1.2016.

 

 

 

 

Tento reklamační řád blíže specifikuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujících. Pokud je smluvní stranou kupující spotřebitel (nepodnikatel), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Vztahy kupujících podnikatelů blíže neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů), přičemž se na tyto vztahy nepoužijí ustanovení vtahující se výlučně na spotřebitele.  Místem pro uplatnění reklamace je sídlo společnosti: Zahradní 2616, 288 02 Nymburk.


1. Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Nemá-li převzatá věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel u prodávajícího nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době 12-ti měsíců od převzetí zboží.

3. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

5. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno včas. Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.  

6. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, znečištěním, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších lokálních jevů (bouřky, přepětí v síti, mráz,  apod.), neodbornou manipulací, dopravou zboží prováděnou kupujícím, úmyslným poškozením, v případě nedodržení závazného návodu k použití, se kterým byl kupující seznámen, v případě nedodržování pravidelného servisu (je-li vyžadován), nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. Prodávající upozorňuje kupujícího, že vysoké hodnoty celkové tvrdosti vody, manganu, železa, vodivosti, apod. můžou způsobit zkrácení živostnosti materiálů přicházejících do přímého kontaktu s vodou, které z tohoto důvodu nejsou předmětem této odpovědnosti za vady. Může se jednat např. o filtrační vložky, filtrační patrony, filtrační membrány, posilovací pumpy, gumová těsnění, okroužky, trojcestné dřezové baterie, apod. Škody vzniklé zanesením nečistotami zejména u kartuší, termoprvků, sítek, perlátorů a filtračních patron nejsou předmětem reklamace. U trojcestných baterií doporučujeme periodické čištění povrchových materiálů mýdlovým roztokem a jemnými textiliemi. Na vady vzniklé neodborným zacházením nebo mechanickým poškozením se záruka nevztahuje. Dobu životnosti materiálu ovlivňuje rovněž četnost používání zařízení.

7. Pro kupujícího-podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:
  • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
  • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-podnikatel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
  • při podstatném porušení smlouvy má kupující-podnikatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

8. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

9. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit přímo v sídle společnosti na adrese: Zahradní 2616, 288 02 Nymburk nebo vyplněním příslušného reklamačního formuláře a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu a nebo dopisem doručeným prodávajícímu, v obou případech kupující přiloží doklad o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet od okamžiku doručení vadného zboží prodávajícímu.

10. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout  o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození a být čisté a kompletní.

11. V případě osobního odběru je kupující povinen ihned zkontrolovat obsah zboží. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým, popř. dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový, popř. dodací list, je povinen toto neprodleně nahlásit prodávajícímu při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že na pozdější reklamaci nebude brána zřetel.

12. Při doručení zboží dopravcem je kupující povinen si zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných závadách a nedostatcích prodávajícího informovat písemnou cestou (dopis či e-mail na adresu: info@vodaprozdravi.eu) do 24 hodin od jeho doručení. Kupující bude následně nejpozději do 3 pracovních dnů kontaktován a bude s ním dohodnut postup pro uplatnění reklamace. V případě poškození zboží v průběhu přepravy, je povinen kupující (příjemce) odmítnout přijetí zásilky. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

13. V případě, že kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku, není možné následně uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě - přepravce je povinen na požádání počkat, nežli si kupující zásilku rozbalí a překontroluje. Pokud kupující převezme zásilku, která byla poškozena při přepravě, nelze se následně domáhat náhrady škody.
DOPORUČUJEME - pokud kupující přebírá zásilku, která u které lze předpokládat její poškození - například natržená krabice, pomačkaná krabice, či zjevně rozbalená krabice - neoriginálně zabaleno (možnost vykradení zásilky), je kupující povinen tuto skutečnost zapsat do přepravního listu přepravní společnosti. Tento zápis je dopravce vždy povinen příjemci (kupujícímu) poskytnout. Pokud by přepravce odmítal umožnit zápis o poškození zásilky, je příjemce (kupující) povinen tuto zásilku odmítnou.

14. Po převzetí zásilky, u které je následně zjištěno její poškození – poškrábané zboží, deformované, či ze zásilky zcizené, NELZE  následně vymáhat náhradu škody po prodávajícím. Všechny kupující žádáme, aby důsledně kontrolovali přebírané zásilky, a v případě podezření na poškození zásilky tuto skutečnost sepsali do předávacího protokolu dopravce.

15. Uplatnění reklamace se řídí občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele. U zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu (uvedenému na daňovém dokladu) zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, originální záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak je převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou kupujícímu sdělovány prostřednictvím e-mailových zpráv na jím  uvedenou adresu, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží.

16. Kupující a prodávající se mohou dohodnout, že prodávající bude řešit reklamaci u kupujícího, tj. na adrese, kterou mu kupující sdělí. V takovém případě se však kupující zavazuje uhradit prodávajícímu náklady spojené s cestou do tohoto místa.

17. Při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy nebo výměnou zboží, dohodne prodávající způsob vrácení nebo výměny zboží.

18. Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tento reklamační řád bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. V případech neupravených tímto reklamačním řádem se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně jinou platnou právní úpravou. V případě osobního odběru zboží, bude kupující seznámen s tímto reklamačním řádem při předání zboží a zároveň mu bude tento předán společně s ostatními dokumenty.

19. Tento reklamační řád platí pro Českou republiku a nabývá účinnosti dnem 1.1.2016. Nový reklamační řád nahrazuje všechny předchozí reklamační řády www.vodaprozdravi.eu  Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

V Sedlčánkách dne 1.1.2016
X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).