počet produktů: 0
cena: 0 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 8
týden: 69
celkem: 208968

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti AQUA PRO Service s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vodaprozdravi.eu. Platnost od 1.1.2016

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti AQUA PRO Service s.r.o., se sídlem Zahradní 2616, 288 02 Nymburk, identifikační číslo: 284 74 490, zapsané u Krajského soudu v Praze, spisová značka: C 144270 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Pokud je smluvní stranou kupující spotřebitel (nepodnikatel), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Vztahy kupujících podnikatelů blíže neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů), přičemž se na tyto vztahy nepoužijí ustanovení vztahující se výlučně na spotřebitele.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vodaprozdravi.eu a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.vodaprozdravi.eu (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek, jsou-li v souladu s platnou legislativou České republiky.

1.3.
Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Kupující prohlašuje, že se důkladně seznámil s popisem zboží, včetně jeho vlastností, zvolenou technologií a je mu známa potřeba provádět pravidelně kontrolu a servis zařízení. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.
Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.  Uživatelský účet

2.1.
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.  Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost a aktuálnost údajů zadaných v uživatelském účtu. V případě, že kupující uvede údaje nesprávné,   je poskytovatel oprávněn zrušit jeho uživatelský účet.

2.3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.  Uživatelské jméno a heslo si zvolí kupující. Kupující je povinen zdržet se užívání jakýchkoliv hanlivých, urážlivých či vulgárních označení, v opačném případě je prodávající oprávněn podle svého uvážení buď registraci kupujícího a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a tyto údaje rovněž dobře zabezpečit, tak aby nedošlo k jejich zpřístupnění třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese zodpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za odcizení či zapomenutí těchto informací. Kupující není dále oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Za zneužití účtu kupujícího třetí osobou není prodávající zodpovědný.

2.4.
Prodávající je oprávněn zamítnout žádost o registraci, případně odmítnout provést její dokončení, pokud je obsah registrovaných informací v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy a dále v případě, že takové informace poškozují dobré jméno prodávajícího nebo jeho smluvní partnery, nebo v případě duplicity registrovaných informací.

2.5.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá. V případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy či tyto obchodní podmínky, je prodávající oprávněn kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany kupujícího zrušit či zablokovat jeho uživatelský účet. Prodávající je dále oprávněn kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat kupujícího zrušit či zablokovat uživatelský účet kupujícího, chová-li se kupující v rozporu s právními předpisy České republiky, případně v rozporu s dobrými mravy. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí. Prodávající musí v takovém případě udat důvod zrušení registrace formou emailu sděleném při registraci.

2.6.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet a webové rozhraní obchodu  nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob či z důvodů vyšší moci (zejména z důvodu výpadku elektrické energie, teroristického útoku, živelných pohrom aj.). Prodávající nenese za tuto nedostupnost uživatelského účtu a webového rozhraní obchodu odpovědnost. Prodávající nenese odpovědnost ani v případě špatné konektivity či výpadcích v rámci sítě Internet a v případě jiných skutečností, které nemůže ovlivnit.

2.7.
Veškerá činnost kupujícího, která je vykonávána v rozporu s právními předpisy České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, je zakázána. Pokud se kupující bude chovat v rozporu s tímto článkem a obchodními podmínkami, je si vědom skutečnosti, že odpovídá za škody tímto jednáním způsobené. Prodávající nenese v takovém případě žádnou odpovědnost.

2.8.
Kupující tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že na webovém rozhraní obchodu mohou být zobrazovány reklamní nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Kupující rovněž souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu na emailovou adresu sdělení obsahující zejména informace o novinkách, zkvalitnění a případných omezení služeb prodávajícího. Tento souhlas je oprávněn kdykoliv odvolat, a to zasláním emailu prodávajícímu.

2.9.
Prodávající je povinen seznámit kupujícího s případnými změnami těchto obchodních podmínek. Kupující je povinen znovu odsouhlasit, že je seznámen s jejich zněním v plném rozsahu a je si vědom povinností a práv z těchto změn plynoucích včetně důsledků porušení některého z bodů podmínek. Neučiní-li tak, bude jeho uživatelský účet blokován a následně zrušen spolu se všemi jeho osobními údaji a informacemi vázaných k jeho účtu na tomto portálu.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.  Objednané zboží s montáží pro domácnosti, které spadá do nižší sazby DPH (splňující podmínku tzv. „sociálního bydlení“), je možné vložit do nákupního košíku již s nižší sazbou DPH. 
Objednané zboží s montáží (pouze právnické osoby plátci DPH) spadá do tzv. „přenesené daňové povinnosti“ podle §92a zákona o DPH.  Kupující zboží objedná prostřednictvím formuláře, a prodávající po následném ověření splnění této „přenesené povinnosti“ vystaví daňový doklad s nulovou sazbou DPH. Tímto kupujícímu vznikne povinnost následně daň přiznat a zaplatit státu.  Nabídka prodeje tohoto sortimentu a uvedené ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.3.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
3.4.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a vyslovit s nimi souhlas. Souhlas kupující vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu“, které je umístěno v objednávkovém formuláři. Bez vyslovení souhlasu obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu k objednávce nedojde. Kupující dále prohlašuje, že se seznámil s informace před uzavřením smlouvy v souladu s § 1811 odst. 2, § 1820 a § 1826 NOZ. Kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění registrací a zaškrtnutím políčka „souhlasím s obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu“, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých dle těchto obchodních podmínek. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.  

3.5.
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem..

3.6. 
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s podnikateli, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.7.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


3.8. 
Kupující je srozuměn se skutečností, že odesláním objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.


3.9.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet. 

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v sídle společnosti na adrese: Zahradní 2616, 288 02 Nymburk
 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 2700360647/2010, vedený u společnosti Fio bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
4.2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky nebo číslo zálohové faktury (je-li zálohová faktura již vystavena). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.  Zboží bude v tomto případě odesláno bez zbytečného odkladu po obdržení kupní ceny. 

4.5.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.6.
Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu  a tuto mu doručí společně s objednaným zbožím.!

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.
V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o
 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

5.2.
V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje prodávajícího na adresu Zahradní 2616, 288 02 Nymburk či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vodaprozdravi.eu a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.  Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Peníze (tj. kupní cena a náklady na dodání zboží do místa určeného kupujícím kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) budou vráceny na uvedené číslo účtu kupujícího-spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

5.3.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.4.
Čl. 5.1. až 5.3. obchodních podmínek se nevztahuje na kupující (podnikatele).

6. Přeprava a dodání zboží

6.1.
Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží od přepravce nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží kupujícímu bude kupujícímu následně zaslána faktura s výší dopravného. Výše uvedené neplatí, pokud kupující před oznámením prodávajícího nebo přepravce o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy podle postupu dle článku 5. těchto obchodních podmínek.

6.3.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.
Práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravuje reklamační řád prodávajícího.
 

7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1.
Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím.

7.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

7.4.
Kupující prohlašuje, že se seznámil s reklamačním řádem, které upravují podrobné podmínky reklamování zboží u prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.
Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost objednané zboží kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu. 

8.2.
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je          v souladu s jeho určením.  Kupující nesmí zejména užívat svůj uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaného, nelegálního, obtěžujícího obsahu či šíření poplašných zpráv.

8.4.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.  Prodávající je povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

9.6.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání registrace na portálu prodávajícího, a to automatizovaným způsobem v případě elektronické podoby, případně v tištěné podobě. Po ukončení registrace bude ukončeno zpracovávání údajů a tyto údaje budou zlikvidovány.

9.7.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních  údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ,
 • Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. 
9.9.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.11.
Prodávající nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých uživatelů nebo k jejich uživatelským účtům nebo k příslušné databázi prodávajícího a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Kupující prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.vodaprozdravi.eu. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. 

10.4.
Prodávající je oprávněn kdykoli jednostranně změnit či doplnit obsah těchto podmínek. Změny nebo doplňky těchto podmínek vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webovém rozhraní portálu.

10.5.
Kontaktní údaje prodávajícího: AQUA PRO Service s.r.o. Zahradní 2616, 288 02 Nymburk. Adresa elektronické pošty:info@vodaprozdravi.eu. Telefon: (+420) 721 901 901.
V Sedlčánkách dne 1.1.2016

.

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).